Rättsområden

I många av de tvister du kan hamna har du rätt till rättshjälp eller rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Vid första kontakten med oss utreder vi vilka möjligheter du har att få hjälp med dina ombudskostnader och sköter kontakterna med rättshjälpsmyndigheten och försäkringsbolaget.

Brottmål

Vi på Norrköpings Advokatbyrå har stor erfarenhet av alla typer av brottmål. Som din försvarare kommer vi att se till att din rätt tillvaratas under polisutredningen. Vid rättegången lägger vi fram din inställning. I samråd med dig presenterar vi den bevisning som är lämplig utifrån din utgångspunkt samtidigt som vi kritiskt granskar åklagarens bevisning.

Familjerätt

Till följd av upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden kan en mängd frågor och problem dyka upp som måste lösas. I dessa lägen kan vi hjälpa till med att sortera ut vilka frågor som verkligen är tvistiga, och föreslå lösningar. Vi har lång erfarenhet av detta och vet vad som krävs för att skapa långsiktiga lösningar.

Migrationsrätt

På Norrköpings Advokatbyrå har vi en lång erfarenhet av ärenden rörande uppehållstillstånd, arbetstillstånd och asylfrågor. Vi är väl insatta i migrationsprocessen. Redan under utredningen företräder vi dig och ser till att relevant information för ditt ärende kommer fram. Vid en eventuell domstolsprocess företräder vi dig som ombud.

Skatterätt

På Norrköpings Advokatbyrå har vi lång erfarenhet av skatterätt och kan erbjuda rådgivning när du eller ditt företag står i en situation där det finns funderingar kring skatterättsliga konsekvenser. Om du eller ditt företag har fått en förfrågan från Skatteverket som du inte vet hur du ska svara på eller ett beslut som du inte är nöjd med kan vi också hjälpa dig. Vi bistår som ombud både i samband med Skatteverkets utredning och i processen i förvaltningsdomstol vid överklagande.

Socialrätt

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM eller LPT har du oftast rätt till ett offentligt biträde. Vi på Norrköpings Advokatbyrå har stor erfarenhet av att processa i förvaltningsdomstolarna och åtar oss uppdrag som offentligt biträde i de mål som förkommer där. Vi hjälper dig med allt under processen, från att gå igenom utredningen och samla ihop din bevisning till att föra din talan i domstolen.

Tvistemål

Om du har en fordran på någon som inte vill betala eller om du har drabbats av en skada och vill kräva ersättning av den som orsakat skadan, kan du behöva processa i domstol för att få ut det du har rätt till. Vi företräder dig som ombud både i stora och små tvister.